zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Con đường nắm tay và đi bộ

Trong 'Đại hội đi bộ gia đình yêu thương sự sống mới lần thứ 19'

15/4/2018
FacebookTwitterEmailLineMessage

Trên thế gian, có lời nói thể này. Có nỗi nhớ trên con đường đi một mình, có tình yêu trên con đường hai người đi, có tình bạn trên con đường ba người đi, có an ủi và sức mạnh nắm tay chặt trên con đường mọi người đồng hành. Và nắm tay lúc gặp thử thách trao tặng hy vọng của cuộc sống, nắm tay lúc mất ý chí cuộc đời trao tặng dũng khí để đứng dậy lại.

Hôm nay, đôi tay chúng ta sẽ nắm lấy nhau và trao tặng dũng khí, hy vọng, và cổ vũ rằng hãy đứng dậy lại một cách mạnh mẽ, còn đôi chân chúng ta sẽ bắt đầu đồng hành đầy hy vọng trong khi đi bộ cùng nhau. Con người đẹp hơn bông hoa. Con người là quý và cuộc sống của con người là quý.