zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Giới thiệu

Tôi muốn gia đình làng địa cầu đều sống cuộc đời không ai bị cô đơn.

Zahng Gil Jah Chủ tịch danh dự Quỹ WeLoveU Quốc tế

Xem chi tiết
Niềm tin
Niềm tin và triển vọng của Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah là với “tình yêu thương của mẹ”, làm cho không ai sống cô đơn và tạo thành thế gian mọi người được tôn trọn và sống hòa bình. Xem thêm

Tin tức hoạt động Xem thêm

Dự án

Với tấm lòng của mẹ, coi cả loài người là “gia đình làng địa cầu”, Chủ tịch danh dự Zahng Gil Jah hoạt động bảo vệ nhân quyền của phụ nữ, tạo dựng xã hội không phân biệt người yếu thế, chi viện giáo dục vì thế hệ tương lai, đối ứng biến đổi khí hậu & bảo vệ môi trường trái đất, thực hiện hòa bình quốc tế và thế gian không có chiến tranh.

Xem chi tiết