zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Video

Đây là tin tức hoạt động & công tác phúc lợi đa góc độ của Chủ tịch Zahng Gil Jah vì bảo vệ nhân quyền phụ nữ, chi viện người yếu thế xã hội, chi viện thế hệ tương lai, hiệp lực hòa bình quốc tế v.v...