zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

सन्देश

सहयोगको खाँचो परेका छिमेकीहरू लगायत विश्वव्यापी गाउँका सबै परिवारहरूलाई अध्यक्ष जाङ गिल जा र उहाँसँगै कार्य गर्ने सदस्यहरूद्वारा प्रेषित आशाप्रद सन्देश