zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

Bằng tình yêu thương 36,5 độ trong suốt 365 ngày

Trong 'Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới lần thứ 13'

28/11/2012
FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Có lẽ các vị biết rõ câu chuyện rằng Đức Chúa Trời đã sáng tạo loài người bằng bụi đất. Khi Ngài thêm tình yêu thương 36,5 độ trên bụi đất lạnh lẽo đó thì con người có được sự sống. Đây là hình ảnh của con người mà Đấng Sáng Tạo đã làm nên. Và Ngài quyết định 1 năm để sinh vật sinh sống cũng là 365 ngày. 36,5 độ trong 365 ngày là sự phản ứng của sự sống và tình yêu thương trong sự quan phòng không trông thấy của Đấng Sáng Tạo. Đó là ý muốn của trời rằng hãy sống bằng tấm lòng của tình yêu thương 36,5 độ trong suốt 365 ngày.

Mong Hòa nhạc Tình yêu Sự sống mới của hôm nay là thời gian nhìn lại sự sống và tình yêu thương của chúng ta, và là thời gian chia sẻ tình yêu thương và rao truyền hy vọng cho những hàng xóm đang sống cô đơn trong tình huống khó khăn, rồi được đọng lại trong tấm lòng của mọi vị như là sự sống và tình yêu thương mãi mãi.