zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

29/5/2017

Tuyên dương của Nghị sĩ Quốc hội tiểu bang Kerala, Ấn Độ

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Giải thưởng này chứng minh rằng Chủ tịch Zahng Gil Jah Quỹ WeLoveU Quốc tế đang trao tặng sự chăm sóc của mẹ và sự trông mong sự sống cho tất cả mọi người trên khắp thế giới bằng tình yêu thương của mẹ. (tỉnh lược) Với tư cách là Nghị sĩ Quốc hội của tiểu bang Kerala, tôi xin trao tặng giải thưởng này cho Chủ tịch Zahng Gil Jah của Quỹ WeLoveU Quốc tế.

Nghị sĩ Quốc hội tiểu bang Kerala Hibi Eden