zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

May 29, 2017

केरला राज्यको विधान सभाका सदस्यबाट मान्यता प्रमाण-पत्र, भारत

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

वीलभयू फाउन्डेसनकी अध्यक्ष जाङ गिल जाज्यूले संसारभरिका सबै मानिसहरूलाई आमाको प्रेमद्वारा जीवन, आशा र हेरचाह दिँदैआउनुभएको छ । केरला राज्यको विधान सभाको सदस्यको हैसियतले म अध्यक्षज्यूलाई यो प्रमाण-पत्र प्रदान गर्दछु ।

हिबी एडन, केरला राज्यको विधान सभाका सदस्य सन् २०१७ मे २९ तारिख