zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

30/6/2019

Tuyên dương của Thượng nghị sĩ tiểu bang California, Mỹ

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Tôi thật vinh dự được đại diện Thượng nghị sĩ tiểu bang California, tuyên dương năng lực lãnh đạo và hiến thân của quý vị để đảm bảo cung cấp huyết an toàn và đầy đủ cho những người thiết cần sự giúp đỡ.

Thượng nghị sĩ tiểu bang California CONNIE M. LEYVA