29/6/2018

Tuyên dương của Thượng nghị sĩ tiểu bang Connecticut, Mỹ

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Xin cảm tạ đối với năng lực chỉ đạo của Chủ tịch đã dẫn dắt Quỹ WeLoveU Quốc tế, và đối với sự hiến thân cho môi trường và phúc lợi xã hội.

Thượng nghị sĩ tiểu bang Connecticut Richard Blumenthal