zahnggiljah.com is provided in English. Would you like to change to English?

9/5/2014

Tuyên dương của Bộ trưởng Bộ Môi trường & Phát triển xanh Mông Cổ

FacebookTwitterEmailLineKakaoSMS

Xin trao tặng “Tuyên dương” của Bộ Môi trường & Phát triển xanh vì quý vị đã đóng góp to lớn trong việc thiện lành như bảo vệ môi trường & khai phá du lịch & sử dụng và khôi phục tài nguyên môi trường một cách cân bằng của Mông Cổ.

Bộ trưởng Bộ Môi trường & Phát triển xanh S.Oyun